top of page
change in distribution of Mobile applications
Veränderun fur die Verteilung der mobilen Anwendungen
Muutos mobiilisovellutusten jakeluun
Ändring i distributionen av mobila applikationentioner

Google Inc has updated its User Data and Permissions policies, including adding specific restrictions on the use of the Call Log and SMS permission groups.

The core functionality of Oulumo Oy's LunaSafe application rely on application's capability to send an SMS, make a call and define if call was answered  when user triggers an alarm from Luna personal alarm button.

Despite of numerous attempts, Google has refused the use of these permissions from LunaSafe application and thus Oulumo can only currently share the application thru Oulumo.com site.

New Multibutton version can be downloaded currently from here.

Google Inc. hat seine Benutzerdaten- und Berechtigungsrichtlinien aktualisiert, einschließlich spezifischer Einschränkungen für die Verwendung der Berechtigungsgruppen Anrufprotokoll und SMS. Die Kernfunktionalität der LunaSafe-Anwendung von Oulumo Oy beruht auf der Fähigkeit der Anwendung, eine SMS zu senden, einen Anruf zu tätigen und zu definieren, ob der Anruf angenommen wurde, wenn der Benutzer einen Alarm über die persönliche Alarmtaste von Luna auslöst. Trotz zahlreicher Versuche hat Google die Verwendung dieser Berechtigungen von der LunaSafe-Anwendung abgelehnt. Daher kann Oulumo die Anwendung derzeit nur über die Website Oulumo.com freigeben.

Eine neue Multibutton-Version kann derzeit heruntergeladen werden von hier.

Google Inc on päivittänyt käyttäjätietojensa ja käyttöoikeuksiensa käytäntöjä, mukaan lukien lisäämällä tiettyjä rajoituksia puhelujen ja tekstiviestien käyttöryhmien käyttöön. Oulumo Oy: n LunaSafe-sovelluksen ydintoiminto perustuu sovelluksen kykyyn lähettää tekstiviestejä, soittaa puheluun ja määrittää vastatttinko puheluun, kun käyttäjä laukaisee hälytyksen Luna-henkilökohtaisesta hälytyspainikkeesta. Lukuisista yrityksistä huolimatta Google on kieltäytynyt antamasta näitä oikeuksia LunaSafe-sovellukselle, joten Oulumo voi jakaa sovellusta tällä hetkellä vain Oulumo.com-sivuston kautta.

Uusi useamman Luna henkilöhälytimen yhtäaikaista käyttöä tuleva uusin sovellus versio voidaan ladata tällä hetkellä täältä.

Google Inc har uppdaterat policyerna för användardata och behörigheter, inklusive att lägga till specifika begränsningar för användningen av samtalsloggen och SMS-behörighetsgrupperna.

Kärnfunktionaliteten i Oulumo Oys LunaSafe-applikation är beroende av applikationens förmåga att skicka ett SMS, ringa och definiera om samtalet besvarades när användaren utlöser ett larm från Luna personliga larmknapp. Trots många försök har Google nekat användningen av dessa behörigheter från LunaSafe-programmet, och sålunda kan Oulumo för närvarande bara dela ansökan via Oulumo.com-webbplatsen.

Ny Multibutton-version kan hämtas för närvarande härifrån.

bottom of page