top of page

Privacy Policy

Handling and data protection of personal data

personenbezogene datan und datenschutz

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

personuppgifternas hantering oach dataskydd

HANDLING AND DATA PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

To provide you with the services related to the LumoCare & LunaSafe software and for customer relationship purposes, Oulumo Oy may need to collect and process personal data that relates to your use of the software and other related services. Such collected personal data typically consists of data you actively send to us (e.g. contact / registration information, information disclosed to solve a support issue) and/or ii) data automatically collected by the software or triggered by your use of particular features (e.g. license/ device/ software information, phone number, information on your user account activity, geographic location of your device).
Maintaining, improving and developing the services might mean that Oulumo Oy´s software collects the data use and the user feedback. Oulumo Oy aims to form the data anonymous while it is collected.
Oulumo might inform and transfer data to its daughter companies, subcontractors, distributors and other partners. Such partners may be located in EEA or outside EEA. Any transfer of data is done in a secure manner.  Oulumo might also process and inform data in matters if the applicable law it requires.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA


Oulumon on ehkä kerättävä ja käsiteltävä LumoCare & LunaSafe ohjelmiston käyttöön ja muihin siihen liittyviin palveluihin liittyviä henkilötietoja, jotta Oulumo voi toimittaa Ohjelmistoon liittyviä palveluja ja hoitaa asiakassuhdetta. Tällaisia kerättäviä henkilötietoja ovat tyypillisesti i) aktiivisesti meille lähettämäsi tiedot (esim. yhteystieto-/rekisteröintitiedot, tukiongelman ratkaisemiseksi ilmoitetut tiedot) ja/tai ii) Ohjelmiston automaattisesti keräämät tiedot tai tiettyjen palvelun ominaisuuksien (esim. puhelinnumero, käyttäjätilin toimia tai laitteesi maantieteellistä sijaintia koskevat tiedot) käytön vuoksi lähetetyt tiedot.
Ohjelmiston ja siihen liittyvien palvelujen ylläpitäminen, kehittäminen ja parantaminen saattaa edellyttää myös, että Oulumon Ohjelmisto kerää sen käyttöä ja käyttäjän näistä antamaa palautetta. Tämäntyyppiset tiedot pyritään muuttamaan anomyymeiksi, kun ne koostetaan .
Oulumo saattaa ilmoittaa tai siirtää edellä kuvattuja tietoja tytäryhtiöilleen, alihankkijoilleen, jakelijoilleen ja toimijakumppaneilleen. Tällaiset osapuolet saattavat sijaita Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella. Kaikki tiedot siirretään suojatusti. Oulumo saattaa myös käsitellä ja ilmoittaa tietoja tilanteissa, joissa sovellettava laki edellyttää tätä.

 

PERSONENBEZOGENE DATEN UND DATENSCHUTZ


Oulumo muss gegebenenfalls personenbezogene Daten zu Ihrer Verwendung der LumoCare & LunaSafe Software und anderer verbundener Services erfassen und verarbeiten, um Ihnen Softwareservices zur Verfügung zu stellen und Kundenbetreuung zu bieten. Solche personenbezogenen Daten sind im Allgemeinen i) von Ihnen an uns übermittelte Daten (z. B. Kontakt-/Registrierungsinformationen, im Rahmen der Problemlösung mitgeteilte Informationen) und/oder ii) automatisch von der Software erfasste oder durch die Nutzung bestimmter Funktionen übermittelte Daten (z. B. Informationen zu Lizenz/Gerät/Software, Telefonnummer, Informationen zu Benutzerkontoaktivitäten, geografischer Standort Ihres Geräts).
Die Wartung, Entwicklung und Verbesserung der Software und damit verbundenen Dienstleistungen setzen auch voraus, daβ Oulumo die Software - und Nutzungsdaten sowie Ihr Feedback sammelt.  Diese Daten werden zusammengeführt und nach Möglichkeit anonymisiert. Oulumo kann die oben genannten Daten seinen Tochtergesellschaften, Unterauftragnehmern und Partnern offenzulegen oder sie an diese weiterzugeben. Diese Parteien können sich innerhalb oder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums befinden. Jeder Datentransfer erfolgt in gesicherter Form. Oulumo kann Daten bearbeiten und offenlegen, wenn dies zur Verfolgung legitimer Interessen im Rahmen des anwendbaren Rechts erforderlich ist. 

PERSONUPPGIFTERNAS HANTERING OCH DATASKYDD


För att Oulumo ska kunna leverera tjänster relaterade till LumoCare & LunaSafe Programvaran och ta hand om kundrelationer måste kanske Oulumo samla in och hantera personuppgifter relaterade till användandet av Programvaran och övriga dit hörande tjänster. Denna typ av insamlade personuppgifter är normalt i) aktivt av dig sänd information till oss (t.ex. Kontaktuppgifter / registreringsuppgifter, uppgifter lämnade för lösandet av supportproblem) och/eller ii) Information automatiskt insamlade av Programvaran eller information avsänd för användningens skull (t.ex. Telefonnummer, användarkontots operatör eller uppgifter relaterade till din apparats geografiska position) För att underhålla, utveckla och förbättra Programvaran och därtill tillhörande tjänster kan det även förutsätta, att Oulumos Programvara samlar in feedback om dess användning samt feedback från användaren. Man strävar efter att förändra den här typen av information till anonym, när den samlas in. Oulumo kan eventuellt informera eller överföra tidigare beskrivna information till dotterbolag, underleverantörer, distributörer och operatörspartners. Dessa parter kan möjligtvis finnas i Europas ekonomiska område eller utanför. All information överförs skyddat och sekretessbelagt. Oulumo möjligtvis även behandla och meddela uppgifter i fall, tillämpade lagar förutsätter detta.

bottom of page